WHEN EXECUTING LAWYERS ACTIVITY AS WELL AS TAKING CARE ABOUT CONDUCT IN HIS PRIVATE LIFE, A LAWYER IS OBLIGED TO PROTECT RESPECT AND TO STRUGGLE FOR PROMOTION AND AFFIRMATION OF LEGAL PROFESSION AS AN INDEPENDENT PROFESSION. WHEN EXECUTING LAWYERS ACTIVITY, A LAWYER IS OBLIGED TO ACT IN HUMAN WAY, RESPECTING DIGNITY OF ALL HE CONTACTS WITH. THEN, HE IS OBLIGED TO PRESERVE HIS HONOUR, MORAL CHARACTER, INDEPENDENCE AND EXPERTNESS IN ORDER TO STIMULATE OTHERS WITH HIS CONDUCT. WHEN EXECUTING LAWYERS ACTIVITY, A LAWYER IS OBLIGED TO RESPECT TRUTH AND LEGALITY, INDEPENDENCE OF LEGAL PROFESSION IN ACCORDANCE WITH THE CONSTITUTION AND LAWS. A LAWYER IS OBLIGED TO ENERGETICALLY REJECT ALL TRIES OF INFLUENCE ON HIS INDEPENDENCE IN EXECUTION OF ACTIVITY. HE IS OBLIGED TO INFORM ORGANS OF THE BAR ASSOCIATION ABOUT THESE TRIES. EXECUTION OF ANY COMMERCIAL OPERATIONS, ASSOCIATION OFLAWYERS OFFICES WITH ACTIVITIES OF SUCH EFFECT, I.E. ACTIVITIES THAT DO NOT GIVE LEGAL AID ARE INCOMPATIBLE WITH EXECUTION OF LAWYERS ACTIVITY. OBLIGATION OF A LAWYER IS TO BE CONSTANTLY UNDER PROFESSIONAL IMPROVEMENT, TO READ PROFESSIONAL LITERATURE,PARTICIPATE IN ALL PROFESSIONAL DISCUSSIONS, CONSULTATIONS, AND CONGRESSES, IN ALL ACTIONS OF LEGAL PROFESSIONS BY WHICH IMPROVEMENT AND AFFIRMATION OF THIS SERVICE ARE ACHIEVED, AND TO IMPROVE HIS GENERAL EDUCATION. A LAWYER HAS TO HELP WITH HIS PROFESSIONAL KNOWLEDGE OTHER LAWYERS, AND HE IS ESPECIALLY OBLIGED TO HELP PROFESSIONAL TRAINING OF LAW CLERKS IN LEGAL PROFESSION. A LAWYER IS OBLIGED TO GIVE LEGAL AID TO A CLIENT FOR WHICH HE KNOWS THAT IS NOT IN POSITION TO PAY FOR SERVICE, OR A CLIENT THAT IS ASSIGNED TO HIM ACCORDING TO THE SCHEDULE DETERMINED BY AUTHORIZED ORGAN OF THE BAR ASSOCIATION, I.E. OTHER ORGANIZATION ACCORDING TO THE DECISION OF THE BAR ASSOCIATION, AND THE BAR ASSOCIATION BEARS THE COSTS. IT IS NOT APPROPRIATE THAT A LAWYER IS A PERSON THAT ACTS AGAINST INTERESTS OF LEGAL PROFESSION AND WHO DOES NOT RESPECT RULES OF THIS CODE. WHEN EXECUTING LAWYERS ACTIVITY AS WELL AS TAKING CARE ABOUT CONDUCT IN HIS PRIVATE LIFE, A LAWYER IS OBLIGED TO PROTECT RESPECT AND TO STRUGGLE FOR PROMOTION AND AFFIRMATION OF LEGAL PROFESSION AS AN INDEPENDENT PROFESSION. WHEN EXECUTING LAWYERS ACTIVITY, A LAWYER IS OBLIGED TO ACT IN HUMAN WAY, RESPECTING DIGNITY OF ALL HE CONTACTS WITH. THEN, HE IS OBLIGED TO PRESERVE HIS HONOUR, MORAL CHARACTER, INDEPENDENCE AND EXPERTNESS IN ORDER TO STIMULATE OTHERS WITH HIS CONDUCT. WHEN EXECUTING LAWYERS ACTIVITY, A LAWYER IS OBLIGED TO RESPECT TRUTH AND LEGALITY, INDEPENDENCE OF LEGAL PROFESSION IN ACCORDANCE WITH THE CONSTITUTION AND LAWS. A LAWYER IS OBLIGED TO ENERGETICALLY REJECT ALL TRIES OF INFLUENCE ON HIS INDEPENDENCE IN EXECUTION OF ACTIVITY. HE IS OBLIGED TO INFORM ORGANS OF THE BAR ASSOCIATION ABOUT THESE TRIES. EXECUTION OF ANY COMMERCIAL OPERATIONS, ASSOCIATION OF LAWYERS OFFICES WITH ACTIVITIES OF SUCH EFFECT, I.E. ACTIVITIES THAT DO NOT GIVE LEGAL AID ARE INCOMPATIBLE WITH EXECUTION OF LAWYERS ACTIVITY. OBLIGATION OF A LAWYER IS TO BE CONSTANTLY UNDER PROFESSIONAL IMPROVEMENT, TO READ PROFESSIONAL LITERATURE, PARTICIPATE IN ALL PROFESSIONAL DISCUSSIONS, CONSULTATIONS, AND CONGRESSES, IN ALL ACTIONS OF LEGAL PROFESSIONS BY WHICH IMPROVEMENT AND AFFIRMATION OF THIS SERVICE ARE ACHIEVED, AND TO IMPROVE HIS GENERAL EDUCATION. A LAWYER HAS TO HELP WITH HIS PROFESSIONAL KNOWLEDGE OTHER LAWYERS, AND HE IS ESPECIALLY OBLIGED TO HELP PROFESSIONAL TRAINING OF LAW CLERKS IN LEGAL PROFESSION. A LAWYER IS OBLIGED TO GIVE LEGAL AID TO A CLIENT FOR WHICH HE KNOWS THAT IS NOT IN POSITION TO PAY FOR SERVICE, OR A CLIENT THAT IS ASSIGNED TO HIM ACCORDING TO THE SCHEDULE DETERMINED BY AUTHORIZED ORGAN OF THE BAR ASSOCIATION, I.E. OTHER ORGANIZATION ACCORDING TO THE DECISION OF THE BAR ASSOCIATION, AND THE BAR ASSOCIATION BEARS THE COSTS. IT IS NOT APPROPRIATE THAT A LAWYER IS A PERSON THAT ACTS AGAINST INTERESTS OF LEGAL PROFESSION AND WHO DOES NOT RESPECT RULES OF THIS CODE. WHEN EXECUTING LAWYERS ACTIVITY AS WELL AS TAKING CARE ABOUT CONDUCT IN HIS PRIVATE LIFE, A LAWYER IS OBLIGED TO PROTECT RESPECT AND TO STRUGGLE FOR PROMOTION AND AFFIRMATION OF LEGAL PROFESSION AS AN INDEPENDENT PROFESSION. WHEN EXECUTING LAWYERS ACTIVITY, A LAWYER IS OBLIGED TO ACT IN HUMAN WAY, RESPECTING DIGNITY OF ALL HE CONTACTS WITH. THEN, HE IS OBLIGED TO PRESERVE HIS HONOUR, MORAL CHARACTER, INDEPENDENCE AND EXPERTNESS IN ORDER TO STIMULATE OTHERS WITH HIS CONDUCT. WHEN EXECUTING LAWYERS ACTIVITY, A LAWYER IS OBLIGED TO RESPECT TRUTH AND LEGALITY, INDEPENDENCE OF LEGAL PROFESSION IN ACCORDANCE WITH THE CONSTITUTION AND LAWS. A LAWYER IS OBLIGED TO ENERGETICALLY REJECT ALL TRIES OF INFLUENCE ON HIS INDEPENDENCE IN EXECUTION OF ACTIVITY. HE IS OBLIGED TO INFORM ORGANS OF THE BAR ASSOCIATION ABOUT THESE TRIES. EXECUTION OF ANY COMMERCIAL OPERATIONS, ASSOCIATION OFLAWYERS OFFICES WITH ACTIVITIES OF SUCH EFFECT, I.E. ACTIVITIES THAT DO NOT GIVE LEGAL AID ARE INCOMPATIBLE WITH EXECUTION OF LAWYERS ACTIVITY. OBLIGATION OF A LAWYER IS TO BE CONSTANTLY UNDER PROFESSIONAL IMPROVEMENT, TO READ PROFESSIONAL LITERATURE,PARTICIPATE IN ALL PROFESSIONAL DISCUSSIONS, CONSULTATIONS, AND CONGRESSES, IN ALL ACTIONS OF LEGAL PROFESSIONS BY WHICH IMPROVEMENT AND AFFIRMATION OF THIS SERVICE ARE ACHIEVED, AND TO IMPROVE HIS GENERAL EDUCATION. A LAWYER HAS TO HELP WITH HIS PROFESSIONAL KNOWLEDGE OTHER LAWYERS, AND HE IS ESPECIALLY OBLIGED TO HELP PROFESSIONAL TRAINING OF LAW CLERKS IN LEGAL PROFESSION. A LAWYER IS OBLIGED TO GIVE LEGAL AID TO A CLIENT FOR WHICH HE KNOWS THAT IS NOT IN POSITION TO PAY FOR SERVICE, OR A CLIENT THAT IS ASSIGNED TO HIM ACCORDING TO THE SCHEDULE DETERMINED BY AUTHORIZED ORGAN OF THE BAR ASSOCIATION, I.E. OTHER ORGANIZATION ACCORDING TO THE DECISION OF THE BAR ASSOCIATION, AND THE BAR ASSOCIATION BEARS THE COSTS. IT IS NOT APPROPRIATE THAT A LAWYER IS A PERSON THAT ACTS AGAINST INTERESTS OF LEGAL PROFESSION AND WHO DOES NOT RESPECT RULES OF THIS CODE. WHEN EXECUTING LAWYERS ACTIVITY AS WELL AS TAKING CARE ABOUT CONDUCT IN HIS PRIVATE LIFE, A LAWYER IS OBLIGED TO PROTECT RESPECT AND TO STRUGGLE FOR PROMOTION AND AFFIRMATION OF LEGAL PROFESSION AS AN INDEPENDENT PROFESSION. WHEN EXECUTING LAWYERS ACTIVITY, A LAWYER IS OBLIGED TO ACT IN HUMAN WAY, RESPECTING DIGNITY OF ALL HE CONTACTS WITH. THEN, HE IS OBLIGED TO PRESERVE HIS HONOUR, MORAL CHARACTER, INDEPENDENCE AND EXPERTNESS IN ORDER TO STIMULATE OTHERS WITH HIS CONDUCT. WHEN EXECUTING LAWYERS ACTIVITY, A LAWYER IS OBLIGED TO RESPECT TRUTH AND LEGALITY, INDEPENDENCE OF LEGAL PROFESSION IN ACCORDANCE WITH THE CONSTITUTION AND LAWS. A LAWYER IS OBLIGED TO ENERGETICALLY REJECT ALL TRIES OF INFLUENCE ON HIS INDEPENDENCE IN EXECUTION OF ACTIVITY. HE IS OBLIGED TO INFORM ORGANS OF THE BAR ASSOCIATION ABOUT THESE TRIES. EXECUTION OF ANY COMMERCIAL OPERATIONS, ASSOCIATION OF LAWYERS OFFICES WITH ACTIVITIES OF SUCH EFFECT, I.E. ACTIVITIES THAT DO NOT GIVE LEGAL AID ARE INCOMPATIBLE WITH EXECUTION OF LAWYERS ACTIVITY. OBLIGATION OF A LAWYER IS TO BE CONSTANTLY UNDER PROFESSIONAL IMPROVEMENT, TO READ PROFESSIONAL LITERATURE, PARTICIPATE IN ALL PROFESSIONAL DISCUSSIONS, CONSULTATIONS, AND CONGRESSES, IN ALL ACTIONS OF LEGAL PROFESSIONS BY WHICH IMPROVEMENT AND AFFIRMATION OF THIS SERVICE ARE ACHIEVED, AND TO IMPROVE HIS GENERAL EDUCATION. A LAWYER HAS TO HELP WITH HIS PROFESSIONAL KNOWLEDGE OTHER LAWYERS, AND HE IS ESPECIALLY OBLIGED TO HELP PROFESSIONAL TRAINING OF LAW CLERKS IN LEGAL PROFESSION. A LAWYER IS OBLIGED TO GIVE LEGAL AID TO A CLIENT FOR WHICH HE KNOWS THAT IS NOT IN POSITION TO PAY FOR SERVICE, OR A CLIENT THAT IS ASSIGNED TO HIM ACCORDING TO THE SCHEDULE DETERMINED BY AUTHORIZED ORGAN OF THE BAR ASSOCIATION, I.E. OTHER ORGANIZATION ACCORDING TO THE DECISION OF THE BAR ASSOCIATION, AND THE BAR ASSOCIATION BEARS THE COSTS. IT IS NOT APPROPRIATE THAT A LAWYER IS A PERSON THAT ACTS AGAINST INTERESTS OF LEGAL PROFESSION AND WHO DOES NOT RESPECT RULES OF THIS CODE.

Sprejetje novega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Državni zbor je dne 02.04.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev  epidemije nalezljive bolezni COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, (ZIUZEOP), ki bo začel veljati naslednji dan od objave v uradnem listu.

Nekateri izmed ukrepov pomembni za delodajalce in samozaposlene:

  1. Povračilo denarnega nadomestila za delavce na čakanju na delo in za primer višje sile

Novi zakon delodajalcu omogoča pravico povračila izplačanega nadomestila v celoti, omejitev je višina povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji.  Nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače. Ta ukrep prav tako velja tudi za nadomestila plač delavcev, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile. Pri tem gre za višjo silo po 137. členu Zakona o delovnih razmerjih (varstvo otrok, nezmožnost prihoda na delo – stanje, ki je posledica epidemije).

Delodajalci so za te delavce tudi oproščeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače od 13. marca do 31. maja 2020, vendar največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

Upravičeni bodo tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni
(i) prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in
(ii) v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rasti prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. Če pogoja ne bosta izpolnjena, bo upravičenec naknadno primoran vrniti prejeto pomoč.

Pravica do povrnitve denarnega nadomestila za čakanje na delo po tem zakonu bo omogočena le za čakanje na delo, ki bo trajalo v obdobju  do 31. 5. 2020.  Pravico do povračila, bo lahko uveljavljal tudi delodajalec, ki je napotil delavce na začasno čakanje na delo, oziroma pri katerem delavec zaradi višje sile ni mogel opravljati dela že pred uveljavitvijo zakona, za obdobje od 13. 3. 2020 dalje, ob pogoju, da delodajalec vloži vlogo v osmih dneh od uveljavitve zakona.

  1. Oprostitev plačila prispevkov OPIZ in krizni dodatek

Delodajalci bodo oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020. Te prispevke bo v tem času v celoti krila država. Pri tem pa bodo delodajalci zaposlenim, ki delajo in katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačali t. i. krizni dodatek v višini 200 evrov.

  1. Izredna pomoč v obliki temeljnega dohodka za samozaposlene

Zakon  uvaja mesečni temeljni dohodek za samozaposlene, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti oziroma jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, pri čemer zakon definira bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti kot:

  1. vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
  2. vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020,

Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Višina temeljnega dohodka:

  • 350 evrov za mesec marec 2020,
  • 700 evrov za mesec april 2020 in
  • 700 evrov za mesec maj 2020.

Pri čemer bo pomoč dodeljena pod pogojem, da je samozaposleni opravljal dejavnost najmanj od 13. marca 2020 in do uveljavitve zakona. Do temeljnega dohodka ne bodo upravičeni tisti samozaposleni, ki ne plačujejo obveznih dajatev in ne izpolnjujejo drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo. Hkrati zakon kot samozaposlene šteje tudi družbenike, ki so poslovodne osebe v gospodarski družbi in so zavarovani na podlagi 16. člena ZPIZ-2. Ta ukrep velja tudi za določene verske uslužbence in kmete, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, kot jo opredeljuje zakon, in da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Skrajni rok za vložitev izjave je 31.5.2020.

Samozaposleni in kmetje, ki so na dan uveljavitve zakona vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za meseca april in maj 2020, so oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti. Za pridobitev se vloži enaka izjava preko informacijskega sistema FURS-a. Če se naknadno ugotovi, da izjava vsebuje neresnične podatke, so prejemniki dolžni vrniti oproščene prispevke za socialno varnost, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.

  1. Nadomestilo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

Nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe v svoje breme ali v breme delodajalca v obdobju od uveljavitve zakona do prenehanja razlogov za ukrepe, vendar najdlje do 31. 5. 2020, se pokrije iz blagajne zdravstvenega zavarovanja. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrne nadomestilo najkasneje v roku 30 do 60 dni od predložitve zahteve za izplačilo.